તૃતીય જીવનસાથી પસંદગીમેળાનું અરજીપત્રક ૨૦૨૨


નોંધ: અરજીપત્રક ભરવાનું શરુ કરતા પહેલા નીચે દર્શાવેલ વિગતોને ધ્યાનમાં રાખવા વિનંતી છે.

 1. આ અરજીપત્રક માત્ર સમસ્ત મોચી સમાજ માટે જ છે.
 2. ફોર્મ ભર્યા પછી આઈડી નંબર યાદ રાખવાની જવાબદારી તમારી રહેશે.
 3. જો તમે અરજીપત્રક સાથે ફોટો અને સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટિફિકેટ/જાતિ નું પ્રમાણપત્ર અપલોડ કરેલ નહિ હોય તો અરજીપત્રક વેબસાઇટ અને પસંદગીમેળાની ચોપડીમાં છાપવામાં આવશે નહિ.
 4. આ ફોર્મ અંગ્રેજી ભાષામાં જ ભરવું.
 5. જો તમને આ અરજીપત્રક સંબંધિત કોઈ પ્રશ્ન કે સમસ્યા હોય તો મો. 9687708383 અને 9427347119 પર સંપર્ક કરવા વિનંતી. [સમય સાંજે 4 થી 6]
 6. ઓનલાઈન પસંદગી મેળા માટે વિડીયો બનાવા માટે ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દા જોવા માટે આ લિંકને ક્લીક કરવા વિનંતી.
 7. * ફરજિયાત ક્ષેત્રો
EMAIL VERIFICATION BY CONFIRMATION LINK
* નોંધ *


 1. Confirmation લીંક ઉપરોક્ત ઈ-મેઈલ પર મોકલવામાં આવી છે.
 2. ઈ-મેઈલ તમારાં Inbox or Spam box મા આવશે.
 3. ઉપરોક્ત ઈ-મેઈલમાં આવેલ MECTV.ORG નો ઈ-મેઈલ ઓપન કરવા વિનંતી. Confirmation Link – Here પર ક્લિક કરશો.
 4. ક્લિક કર્યા પછી, જીવનસાથી પસંદગી મેળાનું ફોર્મ ઓપન થશે.
© 2019-2022 Mochi Ekta Charitable Trust, Vadodara. All Rights Reserved